HẠNG MỤC TRIỂN LÃM

TRIỂN LÃM TẬP TRUNG CÁC NGÀNH HÀNG:

*Phụ gia

*Chất kết dính & keo

*Thiết bị phụ trợ, phụ kiện thiết bị

*Máy đúc, ép khuôn nhựa

*Vật liệu công thức/hợp chất

*Đo lường

*Thiết bị kiểm soát và thử nghiệm

*Các loại khuôn mẫu & khuôn đúc

*Linh kiện, phụ kiện

*Thiết bị đóng gói và cung ứng

* Sơn & nhựa resin

*Thiết bị xử lý hậu kỳ

*Nguyên liệu gốc, chất xúc tác

*Bán thành phẩm

*Nguyên liệu nhựa gia cố sợi

*Cao su tổng hợp, sợi tổng hợp

*Sơ chế và tái chế

*Tư vấn nghiên cứu và phát triển